Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mẫu bản đồ cung cấp bởi "Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ" http://bandovn.vn/wwwwww