Cụm sinh hoạt chuyên môn số 3 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề môn TV1-CNGD. Tấc cả giáo viên trong cụm tham gia buổi sinh hoạt đầy đủ, học sinh học tích cực, vui vẻ. Buổi sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người có dịp cùng nhau học hỏi, trao đổi chuyên môn.